รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเคียง คงแก้ว

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรยั่งยืน

ผลงาน

เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องความเป็นเลิศด้านเกษตรกรรม เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหมู่บ้านสวนคงแก้ว โดยให้คำขวัญของสวนไว้ว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคืนกลับสู่ธรรมชาติ พึ่งตนเองได้ ตอบสนองต่อปัจจัยสี่ที่ชาวโลกต้องการ"

ที่อยู่

สวนคงแก้ว 129 หมู่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ