รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเคียง คงแก้ว

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรยั่งยืน

ผลงาน

องค์ความรู้ ในสวนของครูเคียงจะเหมือนกับห้องปฏิบัติการ และห้องทดลองทางชีววิทยาขนาดใหญ่ เพราะเหตุที่มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์คละเคล้ากันไป แมลงและสัตว์มีอยู่หลายพันธุ์หลายชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน จากการทำงานของครูเคียงจนมาถึงในวันนี้ ผ่านการทดลองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน การทำงานช่วงแรก ระหว่าง พ.ศ. 2500 – 2510 เป็นการทำงาน “เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร ป่า สวนโบราณ พืชสัตว์พื้นบ้าน ดินดี น้ำดี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี มีโรคแมลงรบกวนน้อย ไม่ใช้ยาเคมี มีกินมีใช้ เหลือเงินให้เก็บ ไม่รู้จักหนี้สิน สุขภาพกายแข็งแรงจิตใจร่าเริง ครอบครัวเป็นสุข ช่วยเหลือสังคม” ผลงานโดดเด่น ครูเคียง เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในเรื่องความเป็นเลิศด้านเกษตรกรรม เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหมู่บ้านสวนคงแก้ว โดยให้คำขวัญของสวนไว้ว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคืนกลับสู่ธรรมชาติ พึ่งตนเองได้ ตอบสนองต่อปัจจัยสี่ที่ชาวโลกต้องการ"

ที่อยู่

สวนคงแก้ว 129 หมู่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ