รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทวี บูรณเขตต์ มีความเชี่ยวชาญในการปั้นและการหล่อพระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นช่างฝีมือเยี่ยม นอกจากนั้นผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านอีกมาก ซึ่งในองค์ความรู้ที่มีมาทั้งหมดของครูทวีเป็นที่มาของโรงหล่อพระ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอันเป็นที่นิยมยกย่องทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านศิลปกรรม ผลงานโดดเด่น ครูทวีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานประติมากรรม และงานช่างหล่อ โดยเฉพาะการปั้นและหล่อพระพุทธรูป พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ครูทวีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เทคนิค ให้แก่ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัยมาเป็นเวลานาน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสาขามนุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่

26/138 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ 65000

<< ย้อนกลับ