รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายตรีวุธ พาระพัฒน์

ด้านเกษตรกรรม

สวนสมรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูตรีวุธ พาระพัฒน์ ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกพืชให้พืชพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ พืชประเภทต่าง ๆ มากกว่า 3,000 ชนิด สามารถอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกันได้โดยปราศจากปัญหา ภาพที่ได้เห็นจากงานเกษตรกรรม ทำให้ครูตรีวุธได้นำมาสะท้อนความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ ว่า “หากมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วสังคมมนุษย์ก็ย่อมงอกงามดุจดังพรรณพืชในสวนสมรมนั่นเอง” ผลงานโดดเด่น ครูตรีวุธ เป็นผู้นำชุมชนคีรีวง ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาหลวง อันเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าท่างิ้ว ขุนน้ำเขาธง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาพันธุ์ เป็นผู้ใช้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมทำสวนสมรมที่ได้มาจากบรรพบุรุษมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และนำชุมชนไปสู่การอยู่รอดและสามารถป้องกันภัยธรรมชาติจนมีความเข้มแข็งในที่สุด

ที่อยู่

253 หมู่ 9 บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80230

<< ย้อนกลับ