รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิทักษ์นันทคุณ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พิธีบวชป่า

ผลงาน

พระครูพิทักษ์นันทคุณเป็นพระนักพัฒนาแห่งดินแดนภาคเหนือ จังหวัดน่าน เป็นผู้ริเริ่มให้มีป่าสงวนหมู่บ้าน รณรงค์การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณไม้ สมุนไพร การดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและต้นน้ำ โดยประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การบวชป่า การทอดผ้าป่าต้นไม้ พิธีสืบชะตาต้นน้ำ ซึ่งได้เป็นต้นแบบของวิธีการอนุรักษ์ในหลายๆจังหวัดได้สร้างเครือข่ายองค์กรเบญจภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "มูลนิธิฮักเมืองน่าน" ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบขององค์กรที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกส่วนในสังคม

ที่อยู่

มูลนิธิฮักเมืองน่าน วัดอรัญญาวาส ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ