รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิทักษ์นันทคุณ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พิธีบวชป่า

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูพิทักษ์นันทคุณ เป็น “พระนักพัฒนา” แห่งดินแดนภาคเหนือ จังหวัดน่าน เป็นผู้ริเริ่มให้มีป่าสงวนหมู่บ้าน รณรงค์การดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณไม้ สมุนไพร การดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและ ต้นน้ำ โดยประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การบวชป่า การทอดผ้าป่าต้นไม้ พิธีสืบชะตาต้นน้ำ ซึ่งได้เป็นต้นแบบของวิธีการอนุรักษ์ในหลายๆ จังหวัดได้สร้างเครือข่ายองค์กรเบญจภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มูลนิธิฮักเมืองน่าน” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบขององค์กรที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกส่วนในสังคม ผลงานโดดเด่น พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานพระธรรมทายาทจังหวัดน่าน ตั้งกลุ่มพุทธบุตรเพื่อให้การอบรมศีลธรรม จัดค่ายจริยธรรมแก่เยาวชน ริเริ่มให้มีป่าสงวนของหมู่บ้าน พิธีสืบชะตาต้นน้ำ โดยเฉพาะ “พิธีบวชป่า” ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ป่าในปัจจุบัน ดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน จนเกิดเครือข่ายร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลายจังหวัด จัดตั้ง “กลุ่มฮักเมืองน่าน” เพื่อทำกิจกรรมเผยแพร่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแนวคิดในการดูแลรักษาป่า ต้นน้ำ ธรรมชาติให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ พระครูพิทักษ์นันทคุณ ยังเป็นที่ปรึกษาขององค์กรภาครัฐ และองค์กรชุมชน เอกชนอีกกว่า ๕๐ กลุ่มในจังหวัดน่าน เครือข่ายของท่านได้ขยายขอบเขตไปสู่ระดับประเทศ กลายเป็นความร่วมมือในลักษณะเบญจภาคี เพราะมีกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและนักวิชาการ

ที่อยู่

๙๖ มูลนิธิฮักเมืองน่าน วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

<< ย้อนกลับ