รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดีพะลี อะตะบู

ด้านศิลปกรรม

กริชพังกะหรือกริชรามันห์

ผลงาน

ครูดีพะลี อะตะบู จากจังหวัดยะลา เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำกริช โดยเฉพาะการทำกริชพังกะ หรือกริชรามันห์ที่มีความสวยงามเฉพาะของช่างที่ ชำนาญในเมืองรามันห์ และเป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่ากับคนรับเป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียนาดีพะลีได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนถ่ายทอดการทำกริชโดยเริ่มกับญาติพี่น้องให้ลองมาทำกริชรวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในระบบนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัย ยังมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาหัตถศิลป์ตะโล๊ะหะลอ และปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากจังหวัดยะลาเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านและหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย

ที่อยู่

54/1 ม.2 ตำบลบาละ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95140

<< ย้อนกลับ