รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนครินทร์ ชาทอง

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง

ผลงาน

ครูนรินทร์ ชาทอง จากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เชี่ยวชาญการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงแบบโบราณ ซึ่งเล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ โดยทุกเรื่องประกอบด้วย ศิลปะการแสดงที่มีการสอดใส่อารมณ์ศิลปินกับสาระแง่คิดที่ดี มีคติสั่งสอนประชาชนมาโดยตลอด มีลีลาการแสดงที่ไม่หยาบโลนและไม่ส่งเสริมให้ผู้ดูนิยมการแสดงที่เสื่อมเสียศีลธรรมจรรยาสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทางราชการกับประชาชนโดยใช้การดำเนินเรื่องของหนังตะลุงเป็นสื่อ นอกจากผลงานด้านศิลปกรรมการแสดงหนังตะลุงแล้ว ยังมีผลงานเขียนต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สืบสานภูมิปัญญาของตนมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ที่อยู่

66 ม.5 ถ.บ้านพรุธานี ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90250

<< ย้อนกลับ