รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุรเดช หวังเจริญ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ๑. ประเมินคุณภาพก่อนพลอยดิบได้ ๒. รู้จักชื่อ ชนิด ลักษณะของพลอยต่างๆ ได้ ๓. สร้างเครือข่ายในชุมชนให้เป็นแหล่งเจียระไนพลอยได้ ๔. รู้ค่าวัตถุดิบทางธรรมชาติ ผลงานโดดเด่น ครูสุรเดช หวังเจริญ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเจียระไนพลอย โดยเฉพาะการวิเคราะห์พลอยให้กับต่างชาติที่นำก้อนพลอยมาจำหน่ายในเมืองไทยการหุงพลอย ประยุกต์การใช้เครื่องมือได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนตามอัธยาศัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อสังคมและวิทยากรการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิเคราะห์พลอยเบื้องต้น จากนายเฉลิมฤทธิ์ เขมชัย หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ

ที่อยู่

351 ซอยอ่อนนุช 59 ตำบลดอกไม้ อำเภอเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10250

<< ย้อนกลับ