รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวัตชัย สามสี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

องค์ความรู้ จากการที่ครูวัตชัย สามสี ได้สั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยกลางคน ทำให้เกิดแนวคิดแห่งปัญญาว่า ตำนานไทย ตำนานแห่งภูมิปัญญา เมื่อกล่าวถึงเมืองไทยสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักคือ เมืองที่มีความงดงามทางศิลปหัตถกรรมซึ่งศิลปะอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงคืองานจำหลักไม้ ซึ่งเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ครูวัตชัยเล่าว่าสิ่งดังกล่าวครูได้ศึกษาและหาวิธีการและพัฒนาให้เป็นศิลปะขนาดเล็กจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้พบเห็นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ผลงานโดดเด่น ครูวัตชัย สามสี เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการแกะสลักรากไม้ เศษไม้ที่ไม่มีคุณค่าทำให้เกิดมีมูลค่าทางด้านศาสนา วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของตนเอง ชุมชน และของประเทศชาติ

ที่อยู่

198 ม.8 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34160

<< ย้อนกลับ