รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกริ้ม สินธุรัตน์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าเกาะยอ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูกริ้ม สินธุรัตน์ มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้ามากเป็นพิเศษ ลวดลายของผ้าทอที่ได้ถูกดัดแปลงซึ่งให้มีความหลากหลาย และทักษะฝีมือที่ได้สะสมอย่างยาวนานทำให้ผ้าทอเกาะยอ มีลักษณะเด่น ดังนี้ ๑. สวยงาม ประณีต ๒. ลายผ้าทอมีหลากหลายลาย ๓. มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอเกาะยอปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมาก โดยมีครูกริ้ม เป็นครูผู้ถ่ายทอด ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ผ้าชาวเกาะยอ ผลงานโดดเด่น ครูกริ้ม สุนธุรัตน์ จากจังหวัดสงขลา เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้า และคิดลายผ้าใหม่ๆ มากมาย ถือเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการทอผ้าให้แก่ผู้เรียนในระบบผู้เรียนนอกระบบและผู้เรียนตามอัธยาศัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งมิใช่จำกัดอยู่เพียงกลุ่มทอผ้าของเกาะยอเท่านั้น แต่ได้เดินทางไปถ่ายทอดวิชายังจังหวัดต่างๆด้วย นายกริ้มได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม และบุคคลดีเด่นในการประกอบอาชีพทอผ้าเกาะยอ โดยเฉพาะทอผ้าเกาะยอลายผกากรอง ๘ ตะกอ ซึ่งเป็นลายผ้าที่ได้รับรางวัลระดับประเทศไทย

ที่อยู่

53 ม.5 ตำบล*สทิงหม้อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90000

<< ย้อนกลับ