รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลงาน

ครูสาธิต ชูพิทักษ์ณาเวช จากจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์จากกะลา มะพร้าว ซึ่งเป็นของเหลือใช้ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวให้แก่ผู้เรียในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัย อีกทั้งได้ก่อตั้งสหกรณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้รับหนังสือรับรองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย การคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับสี่ดาวภาคใต้ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆ

ที่อยู่

215 ม.9 ตำบล*นาปะขอ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93110

<< ย้อนกลับ