รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเลี่ยม บุตรจันทา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ๑. เรื่องข้าว คือ เก็บเมล็ดพันธุ์เอง ปลุกเอง กินเอง บรรจุแพ็คขายเอง ๒. เรื่องกับข้าว คือ เมนูอาหาร เช่น ผักต่าง ๆ ปลุกกินเองหลังบ้าน ๓. เรื่องของใช้ในบ้านตั้งแต่หัวจรดเท้า ทำใช้เอง เช่น สบู่ แซมพู น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ครีมหน้าเด้ง ๔. เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว ทำใช้เอง เช่น น้ำม้วนปากข่อยกลั่นแก้ปวดฟัน ฟ้าทะลายโจรแคปซูลแก้ไข้ ฝางบำรุงเลือด เหงือกปลาหมอพริกไทย ช่วยละลายไขมันในเลือด และน้ำกลั่นใบย่านางแก้ไข้เด็ก เป็นต้น ๕. เรื่องดินปลูกผักปลูกต้นไม้จากใบไม้ ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรไม่ควรซื้อ เราสามารถทำดินสำหรับปลูกผัก ปลุกต้นไม้เองได้จากการกวาดใบไม้ในสวนป่าเกษตรมาหมักกองไว้ ผลงานโดดเด่น ๑. เรื่องข้าว คือ เก็บเมล็ดพันธุ์เอง ปลุกเอง กินเอง บรรจุแพ็คขายเอง ๒. เรื่องกับข้าว คือ เมนูอาหาร เช่น ผักต่าง ๆ ปลุกกินเองหลังบ้าน ๓. เรื่องของใช้ในบ้านตั้งแต่หัวจรดเท้า ทำใช้เอง เช่น สบู่ แซมพู น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ครีมหน้าเด้ง ๔. เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว ทำใช้เอง เช่น น้ำม้วนปากข่อยกลั่นแก้ปวดฟัน ฟ้าทะลายโจรแคปซูลแก้ไข้ ฝางบำรุงเลือด เหงือกปลาหมอพริกไทย ช่วยละลายไขมันในเลือด และน้ำกลั่นใบย่านางแก้ไข้เด็ก เป็นต้น ๕. เรื่องดินปลูกผักปลูกต้นไม้จากใบไม้ ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรไม่ควรซื้อ เราสามารถทำดินสำหรับปลูกผัก ปลุกต้นไม้เองได้จากการกวาดใบไม้ในสวนป่าเกษตรมาหมักกองไว้ การถ่ายทอดความรู้ ครูเลี่ยมมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยาย การจัดอบรม/สัมมนา การสาธิต มีการฝึกวิชาชีพ ทักษะ และการนำชมสถานที่ (๑) เนื้อหาที่สอน การจัดการ ๕ เรื่อง (๒) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม จัดคอร์ส ๓ วัน ๒ คืน ชื่อ อบรมออนซอนเด เดือนละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๐ คน ค่าสมัครคนละ ๔,๕๐๐ บาท พักรีสอร์ทใกล้บ้าน (๓) ลักษณะการจัดกิจกรรม โปรดยกตัวอย่าง บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการปฏิบัติบ้างในบางเรื่องหรือแล้วแต่กิจกรรม (๔) จำนวนผู้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม/ศึกษาดูงาน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ๑-๒ คนก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ และนักเรียนนักศึกษา มาเป็นหมู่คณะ ๒๐-๓๐ คน

ที่อยู่

๔๑๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ ๒๔๑๖๐

<< ย้อนกลับ