รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบัวซอน ถนอมบุญ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

การขับซอ

ผลงาน

ครูบัวซอน ถนอมบุญ เป็นศิลปินพื้นบ้านด้านการขับซอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีน้ำเสียงกังวานใส ไพเราะ มีไหวพริบ ปฏิภาณดี เป็นผู้ใส่ใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ได้นำเอาคำสั่งสอนธรรมะต่างๆ มาสอดใส่และแต่งเป็นบทซอเพื่อสอนใจ และเผยแพร่คำสอนในพระพุทธศาสนาจนแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มวัยรุ่น นอกจากนั้นยังได้สอนการขับซอให้แก่เด็กพิการด้อยโอกาส เป็นการสร้างอาชีพ และสืบสานตำนานการขับซอล้านนาให้คงอยู่ต่อไป ครูบัวซอนมีงานที่เผยแพร่ข้อมูลทางศิลปะการแสดงแก่สาธารณชนมากมาย อาทิ งานบันทึกแผ่นเสียงซอเรื่องน้ำตาเมียหลวง, ซอคู่กับ นายบุญศรี สันเหมือง, ซอเรื่องโรคทรัพย์จาง, ซอคู่กับนางจันทร์ทิพย์ สามหลัง ประเภทซอบันทึกแถบบันทึกเสียงซอเรื่องมหาเวสสันดรชาดกคู่กับ นายเฉลิมพล, ซอเรื่องประวัติครูบาศรีวิชัย คู่กับเรวัฒน์ พรหมรักษ์,ซอเรื่องประวัติเมืองเชียงใหม่, ซอเรื่องทศพิธราชธรรม

ที่อยู่

๙๑ หมู่ ๓ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๑๙๐

<< ย้อนกลับ