รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองสวน โสดาภักดิ์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองสวน โสดาภักดิ์ มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนเป็นครูผู้นำกลุ่มชาวบ้านที่เป็นชาวนาในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขง โดยใช้ประสบการณ์เรียนรู้จากตนเอง สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับชาวบ้านให้เข้าใจปัญหาความยากจน และร่วมกันหาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการรวมกลุ่มสหกรณ์ จากนั้นร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนธุรกิจชุมชน ผลงานโดดเด่น ครูทองสวน เข้าใจปัญหาความยากจน และร่วมกันหาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการรวมกลุ่มระบบสหกรณ์ จากนั้นร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนธุรกิจชุมชนจากจุดเริ่มต้นที่กลุ่มสตรีชาวบ้านเหมือดแอ่ ทำกิจกรรม “ทำลวดหนามด้วยมือ” จนเป็นที่รู้จัก มาเป็นเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มน้ำโขงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ และจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีกลุ่มสตรีลุ่มน้ำโขง” ที่มีความมั่นคงในระบบการบริหารจัดการ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ประชาชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข”

ที่อยู่

๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐

<< ย้อนกลับ