รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ สุขถาวร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประเสริฐ สุขถาวร มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การอบรมและการศึกษาค้นคว้าแล้วนำไปทดลองปฏิบัติ เมื่อประสบผลสำเร็จจะเผยแพร่ต่อชมรมและกลุ่มเกษตรกร อาทิ การจัดการเกษตรแนวใหม่ เลี้ยงเป็ดในนาข้าว ๓๐๐ ตัว ต่อพื้นที่ ๑๐ ไร่ เป็ดจะกินวัชพืชทั้งหมด มูลเป็ดจะเป็นปุ๋ย สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ ๓ ครั้งต่อปี การปลูกต้นไม้มีหลักการว่า ไม้เล็กกับไม้ใหญ่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ปลูกมะม่วง และปลูกไม้เตี้ย หรือไม้สวนครัวรอบโคนต้น มีการคิดค้นการดัดแปลงรสชาดกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยไข่ โดยใช้แป้งข้าวหมาก การทำสารขับไล่แมลง จากพืชสมุนไพรที่มีอยู่รอบบ้าน เช่น ข่า ตะไคร้ สาบเสือ ยอ เป็นต้น ผลงานโดดเด่น ครูประเสริฐ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนวคิดใหม่ในการทำเกษตรแบบธรรมชาติ พัฒนาพื้นที่เขตหนองจอกให้ปลอดจากสารพิษ สารเคมี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเรียนรู้และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและแหล่งค้นคว้าเพื่อผลิตและพัฒนาชีวภาพต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ จนประสบความสำเร็จเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ

ที่อยู่

เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ