รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ สุขถาวร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูประเสริฐ สุขถาวร เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนวคิดใหม่ในการทำเกษตรแบบธรรมชาติ พัฒนาพื้นที่เขตหนองจอกให้ปลอดจากสารพิษ สารเคมี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเรียนรู้และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและแหล่งค้นคว้าเพื่อผลิตและพัฒนาชีวภาพต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ จนประสบความสำเร็จ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ