รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประมวล เจริญยิ่ง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ของครูประมวล ที่โดดเด่น คือ ค้นหาความร่วมมือที่หลากหลายจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาป่าเพื่อประโยชน์แห่งอนาคตร่วมกัน และทำให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นประโยชน์และความสำคัญของป่า ตลอดจนร่วมคิดหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าและชุมชนอื่น ๆ ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าหันมาร่วมมือกันดูแลรักษาป่า โดยการเดินสำรวจแนวเขตป่าร่วมกัน และมอบหมายให้ผู้ที่มีที่ติดป่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วน นั้น ๆ ในที่สุดก็ได้เกิดการขยายเครือข่ายในการดูแลรักษาป่าไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่รอบป่า และยังมีการแบ่งพื้นที่ป่าให้แต่ละชุมชนดูแลรักษาตามความเหมาะสมและความสะดวกในการดูแล ผลงานโดดเด่น สถานที่เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาสมุนไพร สสจ.บุรีรัมย์ ศึกษาพืชสมุนไพรไทยในท้องที่แพทย์แผนไทย

ที่อยู่

เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 บ้านละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31140

<< ย้อนกลับ