รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประมวล เจริญยิ่ง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ประมวล เจริญยิ่ง เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาการจัดการป่าชุมชนละหอกกระสังให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลายป่าจากนายทุน เป็นผู้นำจัดตั้งกลุ่ม “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านละหอกกระสัง” โดยมีการจัดเวรยามเดินลาดตระเวนป่าอย่างเข้มแข็งจริงจังจนกระทั่งป่าคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่สังคม องค์ความรู้ที่โดดเด่น คือ ค้นหาความร่วมมือที่หลากหลายจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาป่าเพื่อประโยชน์แห่งอนาคตร่วมกัน และทำให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นประโยชน์และความสำคัญของป่า ตลอดจนร่วมคิดหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าและชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าหันมาร่วมมือกันดูแลรักษาป่า โดยการเดินสำรวจแนวเขตป่าร่วมกัน และมอบหมายให้ผู้ที่มีที่ติดป่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนนั้นๆ ในที่สุดก็ได้เกิดการขยายเครือข่ายในการดูแลรักษาป่าไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยู่รอบป่า และยังมีการแบ่งพื้นที่ป่าให้แต่ละชุมชนดูแลรักษาตามความเหมาะสมและความสะดวกในการดูแล

ที่อยู่

เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 บ้านละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31140

<< ย้อนกลับ