รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเรือง ยางเครือ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญเรือง ยางเครือ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งสะท้อนผ่านแนวทางการจัดการ ป่า ๓ ชั้น สามารถจำแนกพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเหมาะสม คือ ชั้นที่ ๑ เป็นเขต “ป่าชุมชน” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะด้านในสุดของพื้นป่า มีสภาพเหมือน “ไข่แดง” วงใหญ่มีเนื้อที่๔,๒๖๖ ไร่ มีรูปแบบการใช้ที่ดิน น้ำ ป่า และของป่าที่ฐานะที่เป็นระบบการผลิต การกระจาย และการบริโภคเพื่อการดำรงชีวิตเป็นหลัก โดยมีอาณาเขตที่ชัดเจน มีกฎระเบียบการใช้ การบำรุงรักษาเป็นที่ยอมรับทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน มีองค์กรชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตำบล ๕ ตำบล รับผิดชอบจัดการ บริการให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเงื่อนไขทางกายภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศท้องถิ่น ชั้นที่ ๒ เป็น “เขตป่ากันชน” หรือพื้นที่ป่าบริเวณหัวไร่ปลายนาในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่เข้าจับจองพื้นที่จากการเปิดป่าในปีพ.ศ.๒๕๐๔ และพ.ศ.๒๕๐๘ จำนวน ๒๔๓ ครอบครัว พื้นที่รวม ๓,๕๘๘ ไร่ สภาพป่ายังสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่มากถือเป็นแนวกันชนหรือ “ไข่ขาวชั้นใน” ล้อมรอบพื้นที่ป่าสาธารณะ ได้รับการส่งเสริมให้เป็น “ป่าครอบครัว” รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าฝึกอบรม สัมมนาให้การศึกษา สนับสนุนการปลูกป่าเสริมเพิ่มเติม ปลูกไม้ผล ไม้พื้นเมือง ในลักษณะ “วนเกษตร” เพื่อเป็นตัวอย่างกับหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ ชั้นที่ ๓ เป็น “เขตพื้นที่นา” เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบนอกเปรียบเหมือน “ไข่ขาวชั้นนอก” ที่แผ่กว้างมีโครงสร้างพัฒนาเป็นตัวอย่างในรูปแบบ “การทำเกษตรผสมผสาน” เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำนาปลูกผลไม้ พืชล้มลุก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ทำให้มีงานทำตลอดปี มีอาหารกินพอเพียง มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษานิเวศวิทยาอีกด้วย ผลงานโดดเด่น ปัจจุบันป่าชุมชนโคกใหญ่นับเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดมหาสารคาม และเป็นป่าที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ถึง ๗,๘๕๔ ไร่ นอกจากนี้ชุมชนโคกใหญ่ซึ่งมีครูบุญเรืองเป็นผู้นำชุมชนยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

เลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44120

<< ย้อนกลับ