รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเรือง ยางเครือ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูบุญเรือง ยางเครือ เป็นผู้นำขับเคลื่อนขัดขวางการบุกรุกทำลายป่าโคกใหญ่ซึ่งได้ถูกบุกรุกทำลายไปเป็นอย่างมาก ระบบนิเวศลำน้ำได้ถูกทำลาย ซึ่งปัจจุบันป่าชุมชนโคกใหญ่นับเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดมหาสารคามและเป็นป่าที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ถึง ๗,๘๕๔ ไร่ นอกจากนี้ชุมชนโคกใหญ่ซึ่งมีครูบุญเรืองเป็นผู้นำชุมชนยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งสะท้อนผ่านแนวทางการจัดการ ป่า 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 เป็นเขต “ป่าชุมชน” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ ชั้นที่ 2 เป็น “เขตป่ากันชน” หรือพื้นที่ป่าบริเวณหัวไร่ปลายนาในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ชั้นที่ 3 เป็น “เขตพื้นที่นา” เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบนอกเปรียบเหมือน “ไข่ขาวชั้นนอก” ที่แผ่กว้างมีโครงสร้างพัฒนาเป็นตัวอย่างในรูปแบบ “การทำเกษตรผสมผสาน” เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๓๓ โล่เกียรติยศ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน จากองค์การปิโตเลียมประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่น สาขาบริการชุมชนดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัล ผู้อุทิศตนช่วยเหลือราชการการอนุรักษ์ป่าไม้ จากกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

เลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44120

<< ย้อนกลับ