รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจรัญ ราชนุ้ย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูจรัญ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตรและประมงแบบยั่งยืน ปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี นำหลักการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อพัฒนาและดำรงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่

35 หมู่ 1 ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94120

<< ย้อนกลับ