รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจรัญ ราชนุ้ย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจรัญ ราชนุ้ย เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตรและประมงแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรแบบปลอดสารพิษ ทำให้เกิดภาวะสมดุลต่อระบบนิเวศน์ นำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเกษตรและการประมงมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน ปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี นำหลักการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อพัฒนาและดำรงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่อง ผลงานโดดเด่น ครูจรัญ ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนคือ ปุ๋ยอัดแท่งชีวภาพ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เป็นการเพิ่มผลผลิตในการเกษตร และใช้ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหลังวิทยาลัยประมงปัตตานีที่อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

ที่อยู่

35 หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94120

<< ย้อนกลับ