รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุพจน์ แสงจันทร์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุพจน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดแทรกกับหลักสูตรการเรียนการสอน สรุปเป็นปรัชญาการศึกษาแบบไก่เถื่อน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานโดดเด่น เรียนรู้การนำไกถื่อน สรุปจุดดีจุดเด่น ไก่เถื่อน (ไก่ป่า) มาเป็นแนวคิดในการทำงาน - รู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง - คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น - ประโยชน์ส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จากแนวคิดการทำงานไปสู่การปฎิบัติโดย - การจัดการศึกษาแบบไก่เถื่อน - เรียนรู้แบบข้าวยา - นำภูมิปัญญาสู่วิทยาสากล - มีแนวคิด/วิธีการทำอย่างไรบ้าง ให้รายละเอียด

ที่อยู่

9 ถนนกำพลอุทิศ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90120

<< ย้อนกลับ