รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุพจน์ แสงจันทร์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูสุพจน์ แสงจันทร์ จากจังหวัดสงขลา เป็นผู้ที่ตระหนักในปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และระบบการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ระบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพสังคม และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในท้องถิ่น โดยยึดเด็ก วัฒนธรรม และสภาพความเป็นอยู่อย่างไทยเป็นศูนย์กลาง ครูสุพจน์ เห็นว่าการกอบกู้สถานการณ์เลวร้ายจำเป็นต้องฟื้นฟูจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม งานฟื้นฟูจริยธรรมเป็นงานจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากตัวเองแล้วขยายกว้างออกอย่างเกื้อกูล ครูสุพจน์ศึกษาธรรมชาติชีวิตของไก่เถื่อน (ไก่ป่า) ที่มีวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้ จึงได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบไก่เถื่อน สรุปได้ว่า “รู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง พึ่งพิงกันเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” หลังจากปี2550 ครูสุพจน์ เริ่มศึกษาเรื่องหมอพื้นบ้าน ปัจจุบันเป็นหมอตอกเส้น หมอดูแลสุขภาพใบหน้าที่เกิดจากฝ้า ไขมันใต้ตา เท้า ขา ปัจจุบันรวมก่อตั้งสถาบันแพทย์แผนไทย แจงหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่ปลักปลาคร้า อำเภอตลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

9 ถนนกำพลอุทิศ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90120

<< ย้อนกลับ