รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมานพ ประโลมรัมย์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูมานพ ประโลมรัมย์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย และนำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพสมุนไพรและยาบรรจุเสร็จ โดยการสร้างและพัฒนาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับรางวัลคุณภาพสมุนไพรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000, GADEX และเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว ของจังหวัดลำปาง จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับระดับชาติ ครูมานพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร การปลูก การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด และจากความใฝ่เรียนใฝ่รู้จึงศึกษาด้วยตนเองจนสามารถสอบได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรมจากกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

177 ม.12 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52100

<< ย้อนกลับ