รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิญญู ไทยอู่

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูวิญญู ไทยอู่ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรและยาบรรจุเสร็จ ให้แก่ชุมชนและเด็กนักเรียนบ้านแม่โกนเกนได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา ช ๐๒๑๓๖ เภสัชวัตถุ เป็นตำราการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาอย่างเป็นระบบ จนนักเรียนและชุมชนมีความรู้และมีทักษะในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรับยาแผนโบราณ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรใกล้ตัวที่มีในท้องถิ่น เช่น ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคนิ่ว ซึ่งเป็นโรคที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่โกนเกนและชุมชนใกล้เคียงเป็นกันมาก เนื่องจากชาวบ้านดื่มน้ำจากแม่น้ำเมย ซึ่งมีตะกอนและหินทรายมาก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหอบหืด ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น องค์ความรู้หลักของครูวิญญูคือการใช้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนแม่โกนเกนจะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ที่อยู่

198 ม.9 บ้านโกนเกน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ 63110

<< ย้อนกลับ