รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ร้อยตรีหญิงศิริพงษ์ แพทยานนท์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ร้อยตรีหญิง ศิริพงษ์ แพทยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม สาขาเภสัชกรรม และการผดุงครรภ์ไทย ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพร บริหารทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘-ปัจจุบัน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาตำราแพทย์แผนไทย กรมวิชาชีพแผนไทย และอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานเป็นที่ประจักษ์มีประโยชน์ เป็นที่ยอมรับแก่สังคม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม เภสัชกรรม และการผดุงครรภ์ไทย เป็นอนุกรรมการตรวจสอบตำรายาแผนโบราณและตำราเภสัชกรรมไทย ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบัน ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเวชกรรมและสาขาเภสัชกรรม

ที่อยู่

เลขที่ 172 ถนนพัฒนาการ 54 ตำบลคลองตัน อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10250

<< ย้อนกลับ