รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

ครูวุฒิ วุฒิธรรมเวช เรียนรู้พืชสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านและการปรุงยาจากพระและหมอพื้นบ้าน ศึกษาคัมภีร์ชีวกโกมารภัจจ์ ตำรายาโบราณ ศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางการแพทย์แผนไทยให้ความรู้ ความสามารถให้บริการทางการแพทย์แผนไทย เรียบเรียงตำราการแพทย์แผนโบราณ สารานุกรมสมุนไพรฉบับแรกของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ครูวุฒิ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและตำรายาสมุนไพรได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เรียบเรียง พัฒนา และปรับปรุงตำราการแพทย์แผนไทย คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ สารานุกรมสมุนไพรฉบับแรกของประเทศ จรรยาบรรณการแพทย์แผนไทย และสวนป่าสมุนไพร ให้บริการทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งผลิตชุดวิชาการแพทย์แผนไทยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้มีความเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ที่อยู่

เลขที่ 71/93 ถ.เพชรเกษม 81/2 ตำบลบางปะกอก อำเภอเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10162

<< ย้อนกลับ