รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประจวบ นิกร

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ เป็นผู้มีพื้นฐานด้านเกษตรกรรมประกอบกับเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จึงเริ่มปลูกสวนป่าอย่างจริงจังตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐ แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๙๖ ไร่ โดยปลูกไม้สัก ประดู่ ยางนา ตีนเป็ด ยมหิน และยมหอม ซึ่งการปลูกไม้เช่นนี้เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนที่เริ่มหันมาตระหนักถึงประโยชน์ของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของน้ำ อากาศ และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยในป่าที่สมบูรณ์ ครูประจวบ ได้มอบพื้นที่ของตนเอง ๑๕ ไร่ ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณให้แก่ชุมชนหมู่ ๙ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ประโยชน์ในการเก็บหาฟืนและของป่าชนิดต่าง ๆ อันเป็นความแยบคายที่จะสอนให้ชุมชน รักษาและหวงแหนป่าสาธารณะ และเรียนรู้การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกสวนป่าและเกษตรธรรมชาติ นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาการจัดระบบนิเวศน์ของป่า โดยรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและสมุนไพรต่าง ๆ ดำเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพรรณไม้ต่าง ๆ ซึ่งช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาของชุมชน

ที่อยู่

1311/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ 66150

<< ย้อนกลับ