รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายลำจวน บุญหนู

ด้านเกษตรกรรม

(เกษตรพอเพียง)

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูลำจวน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัว ไม้ประดับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น ผลไม้นานาชนิด ทั้งมังคุด ละมุด มะม่วง แก้วมังกร การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ขนาด 2 x 4 x 1 เมตร การใช้ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี เน้นหลักสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ 2 ไร่ ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า กินทุกสิ่งที่ปลูกและเลี้ยง ปลูกและเลี้ยงทุกอย่างที่กิน เน้นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ นอกจากนี้ ครูลำจวนยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ ทั้งการหมัก การใช้ปลูกพืชและการกำจัดจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์ การคิดเทคนิคการห่อผลไม้บนที่สูงโดยไม่ต้องใช้บันได เทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดยการตอน การชำ ทาบกิ่ง ติดตา เสริมรากพืช และรวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สมุนไพรหายากรวมไว้ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถฝึกให้หมูป่าปอกมะพร้าวได้  ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปรับประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ๒ ไร่ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตความรู้ทั้งด้านเกษตรผสมผสาน ปลอดสารเคมี การเลี้ยงสัตว์ที่เน้นความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไปเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม

ที่อยู่

38 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53190

<< ย้อนกลับ