รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมลักษณ์ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงทั้งหมด อาทิเช่น เทคนิคและวิธีการเลี้ยงผึ้ง ชีววิทยาของผึ้ง วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงและผลิตน้ำผึ้ง ปัญหาของการเลี้ยงผึ้ง การป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง การรวมรัง การแยกรัง การคิดต้นทุน การตลาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูสมลักษณ์ยังได้พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผึ้ง อาทิ ตู้อบแสงอาทิตย์เพื่อหลอมไขผึ้ง เครื่องมือการกรอกน้ำผึ้ง การพัฒนาสร้างคอนเลี้ยงผึ้งในกล่องทำให้สะดวกและประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงผึ้ง การพัฒนาคุณภาพและควบคุมคุณภาพน้ำผึ้ง ซึ่งครูสมลักษณ์ได้จากการผสมผสานความรู้จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องเกือบ ๒๐ ปี ปรัชญาของครูสมลักษณ์คือ การศึกษาและใช้ผึ้งเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต นั่นคือ การทำหน้าที่ของตนในสังคมอย่างดีที่สุดและเต็มศักยภาพ โดยไม่เกี่ยงงอนหรือชิงดีชิงเด่นกับใครและไม่เอาเปรียบสังคม ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงผึ้งและชีววิทยาของผึ้ง เป็นผู้พัฒนากระบวนการและวิธีการในการเลี้ยงผึ้งและพัฒนาเครื่องมือในการเลี้ยงและผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ คิดค้นวิธีการในการนำตู้อบแสงอาทิตย์มาใช้หลอมไขผึ้ง เครื่องมือกรอกน้ำผึ้ง เผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงผึ้งผ่านสื่อ ICT ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการเลี้ยงผึ้งต่อกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอย่างกว้างขวาง

ที่อยู่

262/15 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ 65000

<< ย้อนกลับ