รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญลือ เต้าแก้ว

ด้านเกษตรกรรม

(ปุ๋ยอินทรีย์น้ำนมดิบ)

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญลือ หมอดินอาสาระดับตำบลเป็นผู้ริเริ่มการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำนมดิบ ซึ่งมีส่วนผสมจากของที่ได้มาจากธรรมชาติ น้ำนมดิบที่ไม่ผ่านการการพาสเจอร์ไรส์ ราคาถูก ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ปลอดภัยากสารพิษทำให้ต้นพืชออกผลได้จำนวนมากและช่วยล้างหน้าดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ปุ๋ยอินทรีย์น้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ผลงานโดดเด่น ครูบุญลือ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำนมดิบ โดยใช้น้ำนมดิบคุณภาพต่ำที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์เป็นวัตถุดิบ สามารถเพิ่มผลผลิต ป้องกันแมลงศัตรูพืช และปลอดภัยจากสารพิษ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวนไร่นาสวนผสมจากแนวคิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประกอบด้วย นาข้าว ไม้ผล พืชผัก และบ่อปลา จนประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และนำไปขยายผล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์แก่สังคม ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรดีเด่น ภาคกลาง

ที่อยู่

เลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ 18000

<< ย้อนกลับ