รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำอ้าย เดชดวงตา

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูคำอ้าย เดชดวงตา ในวัยเด็กมีฐานะยากจนได้รับการอุปถัมภ์จากบาทหลวงในศาสนาคริสต์ให้เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้สมัครเรียนแกะสลักไม้จากครูช่างพื้นบ้าน เนื่องจากมีความสนใจเรื่องการแกะสลักมาตั้งแต่เด็ก ในขณะที่ฝึกแกะสลักได้รับรางวัลจากการประกวดฝีมือระดับท้องถิ่นหลายรางวัล ซึ่งต่อมาครูคำอ้ายได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยการแกะสลักช้างที่มีผิวหนังเหมือนจริง เป็นต้นแบบของการแกะสลักที่มีความงามและมีคุณค่าด้านศิลปะจนแพร่หลายไปทั่วภาคเหนือทำให้มีผู้สมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อจะเรียนรู้เรื่องการแกะสลักจำนวนมาก ครูคำอ้ายจึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจที่จะเป็นช่างแกะสลัก และได้จัดทำสื่อการสอนสำเร็จรูป สำหรับการแกะสลักไม้ ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลาในการเรียนมากขึ้น มีแนวคิดและผลักดันให้จัดตั้งกองทุนการแกะสลักไม้ โดยมุ่งหวังให้มีช่างแกะสลักไม้ที่ผลิตผลงานที่มีคุณค่าด้านศิลปะและมีหลักประกันอย่างมั่นคงในอาชีพ การที่ครูคำอ้าย เดชดวงตา นำความรู้ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักไม้) ที่ตนเองศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ ทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วไปเผยแพร่ สอน ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่ ผลงานโดดเด่น เป็นศิลปินด้านการแกะสลักไม้ เป็นผู้ริเริ่มการสอนแกะสลักไม้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ ใช้ชุดสื่อการสอนสำเร็จรูป มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าและถูกกฎหมาย เป็นผู้มีแนวคิดนำสมัยประสานประดยชน์และใช้บ้านของตนเองเป็นสถานท่ายทอดการแกะสลักไม้ ตั้งศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม (บ้านช้าง) ขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มกองทุนการแกะสลักไม้ เพื่อให้ช่างแกะสลักไม้มีความมั่นใจและมั่นคงในอาชีพ สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มิใช่มุ่งเพียงการค้าเท่านั้น

ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม 33 หมู่ 9 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52110

<< ย้อนกลับ