รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทัศน์ กระยอม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทัศน์ กระยอม มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรไร่นาสวนผสม : เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้คิดและเข้าใจว่า การทำนาปลูกข้าวอย่างเดียวชาวนาคงไม่พ้นจากความยากจนและหนี้สินได้ จากนั้นจึงได้ปลูกพืชทุกชนิดที่กินได้พร้อมทั้งเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ในที่นาไปพร้อม ๆ กันด้วย เลิกใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมี เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรพื้นบ้านอำเภอแวงน้อยขึ้นโดยได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม ผลงานโดดเด่น ครูทัศน์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญการเกษตรธรรมชาติ แบบผสมผสานโดยพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นเกษตรกรต้นแบบ ของการทำการเกษตรปลอดสารเคมีปลูกพืชทุกชนิดที่กินได้ในที่ดินแปลงเดียวกัน พร้อมทั้งเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไก่ และวัว ควาย ไว้ที่ผืนดินแปลงนาของตนเอง เป็นผู้ริเริ่มตั้งกลุ่มเกษตรพื้นบ้าน อำเภอแวงน้อย เพื่อเอาชนะความยากจน นอกจากนี้ยังใช้ที่ของตนเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานจัดแปลงสาธิตให้เป็นตัวอย่าง จึงทำให้กลุ่มเกษตรพื้นบ้านขยายไปอย่างกว้างขวางทั้งในอำเภอแวงน้อย ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

ที่อยู่

เลขที่ 108 หมู่ที่ 6 บ้านโสกน้ำขาว ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40230

<< ย้อนกลับ