รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายผอง เกตพิบูลย์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูผอง เกตพิบูลย์ มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน และการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ผลงานโดดเด่น ครูผอง นำองค์ความรู้จากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม มาประยุกต์ใช้โดยการพัฒนากระบวนการเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งการทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์อื่นในที่ดินแปลงเดียวกัน มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ทำเกษตรแบบพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เลิกใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยเด็ดขาด ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการคิดค้นจากน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาในระบบ : ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอำเภอพล และในจังหวัดขอนแก่น การศึกษานอกระบบ : เปิดโรงเรียนแก้จน (ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น) เพื่อถ่ายทอดความรู้และเอาชนะความยากจนโดยการทำเกษตรแบบผสมผสาน การศึกษาตามอัธยาศัย : มีผู้ที่ศึกษาความรู้โดยมาฝึกปฏิบัติจริง และแยกฝึกตามความสนใจของแต่ละคน เช่น มีสถาบันเกษตรกร เศรษฐกิจแบบพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง และยังมีมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทยอีสานคืนถิ่น สำหรับผู้สนใจเรื่องภูมิปัญญาต่างๆ ของชาวอีสานไว้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย

ที่อยู่

เลขที่ 83 ม.7 บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40120

<< ย้อนกลับ