รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันทร์ที ประทุมภา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่โดดเด่นของครูจันทร์ที คือ เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าวิธีการการปลูกผักหวานป่า โดยได้นำเมล็ดผักหวานป่าที่สุกแล้วมาขยี้เอาเปลือกออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดให้เนื้อหลุดออกจากเมล็ดจนหมด จากนั้นนำไปผึ่งลมให้หมาด ๆ แล้วเพาะในถุงดำหรือในแปลงเพาะ รดน้ำให้สม่ำเสมอทุกวันจนครบ 7 วัน จะสังเกตได้ว่ารากจะเริ่มแทงออกมา และเมื่อผักหวานป่าอายุ 45 วัน จะเริ่มแทงยอด เมื่อผักหวานป่ามีใบแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการปลูก โดยถ้าเพาะในถุงดำ จะต้องใช้มีดที่มีคมกรีดเบา ๆ พยายามอย่าให้รากตรงบริเวณก้นถุงกระทบกระเทือนหรือฉีกขาด เพราะผักหวานป่าหากรากขาดจะปลูกไม่ได้ หลังจากนั้นนำต้นผักหวานป่าไปปลูกในแปลง เทคนิคการปลูกผักหวานป่าจะต้องเป็นคู่กับพืชยืนต้นชนิดอื่น เพราะถ้าปลูกเพียงชนิดเดียวหรือปลูกเดี่ยว ๆ จะตาย ดังนั้นการปลูกต้องปลูกใต้ต้นไม่ใหญ่ เช่น ต้นมะม่วง ต้นตะขบ ต้นแค เป็นต้น เนื่องจากต้นไม้ใหญ่เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นผักหวานป่าได้ ผลงานโดดเด่น ครูจันทร์ที เป็นผู้ยึดหลักคิดการพึ่งตนเองด้วยสองมือเปล่า คิดหาวิธีลดต้นทุนการผลิต อุดรูรั่ว ออมดิน ออมน้ำ ออมสัตว์ ออมต้นไม้ บนวิถีการผลิตแห่งเกษตรผสมผสานจนกระทั่งปลดหนี้ได้ เป็นผู้ค้นคว้าทดลองการปลูกผักหวานป่าด้วยการเพาะเมล็ดจนประสบผลสำเร็จ จัดตั้ง “มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น” เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มพึ่งพากันเองนี้ จะช่วยให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

ที่อยู่

เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30270

<< ย้อนกลับ