รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมนึก อ่อนเกตุพล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมนึก อ่อนเกตุพล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรื่องการเกษตรสามารถพัฒนาประยุกต์และบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งการเกษตร การตลาด โภชนาการ ฯลฯ จนทำให้คนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีการวางแผนการทำการเกษตรแบบเกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเกษตรแก่ชาวบ้านในชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจแนวทางทำการเกษตร ผลงานโดดเด่น ครูสมนึก เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการเรื่องการเกษตร นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนา การฟื้นฟูพื้นที่นาที่ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกข้าวเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้ผลผลิต 500 กิโลกรัมต่อไร่ ผลิตเครื่องซ้อมข้าวซ้อมมือ และนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการปลูกปาล์ม เลี้ยงสัตว์ เป็นตัวอย่างการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม

ที่อยู่

401/4 หมู่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80000

<< ย้อนกลับ