รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมนึก อ่อนเกตุพล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ครูสมนึก เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรื่องการเกษตรสามารถพัฒนาประยุกต์และบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการ เกษตร การตลาด โภชนาการ ฯลฯ จนทำให้คนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีการวางแผนการทำการเกษตรแบบเกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเกษตรแก่ชาวบ้านในชุมชน และโรงเรียนอื่นๆที่สนใจแนวทางทำการเกษตร

ที่อยู่

401/4 หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80000

<< ย้อนกลับ