รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูไพศาลธีรคุณ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูไพศาลธีรคุณ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความสงบสุขในชุมชน ได้แก่ (๑) ความรู้ประสบการณ์ด้านปรัชญา ศาสนา ค่านิยม และความเชื่อ (๒) ความรู้และประสบการณ์ด้านประเพณีล้านนา ใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จนกระทรวงวัฒนธรรมยกย่องให้วัดต้นแก้ว เป็น “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดต้นแก้ว” (๓) ความรู้และประสบการณ์ด้านช่างฝีมือสามารถออกแบบลายให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนาบ้านเวียงยอง ซึ่งรวมตัวกันทอผ้าและอนุรักษ์ลวดลายผ้าดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุและแม่บ้าน (๔) ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิกในชุมชน สร้างความสงบสุขเรียบร้อยในชุมชน และ (๕) ความรู้ในการพัฒนาวัดเน้นอุทยานการศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนชาวยอง พิพิธภัณฑ์พัดยศและการทอผ้า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนที่ได้ทราบรากเหง้าพื้นเพของบรรพบุรุษ ผลงานโดดเด่น พระครูไพศาลธีรคุณ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการนำปรัชญาศาสนาและประเพณีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของจิตใจและเป็นที่พึ่งของคนในสังคม โดยสร้างสรรค์และพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นำหลักธรรม ประเพณีที่มีคุณค่ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต บริบทของเศรษฐกิจและสังคม สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขร่มเย็น เช่น การอนุรักษ์และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จนกระทรวงวัฒนธรรมยกย่องให้วัดต้นแก้วเป็น “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดต้นแก้ว” ออกแบบลายให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนาบ้านเวียงยอง ซึ่งรวมตัวกันทอผ้าและอนุรักษ์ลวดลายผ้าดั้งเดิมของชุมชน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิกในชุมชน สร้างความสงบสุขเรียบร้อยในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาวัดเน้นอุทยานการศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนชาวยอง พิพิธภัณฑ์พัดยศและการทอผ้า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนที่ได้ทราบรากเหง้าพื้นเพของบรรพบุรุษ

ที่อยู่

๖๗ หมู่ที่ ๓ ตำ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ