รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชัช หะซาเล็ม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูชัช หะซาเล็ม เป็นผู้มีความรู้ในอิสลามศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นครูสอนศาสนาและอิหม่ามมัสยิดบ้านอู่ มีความเชี่ยวชาญในการสอนมุสลิมใหม่ แปลหนังสือ “ความรู้จากอัล- หะดีษ” เป็นหลักธรรมและคำอธิบายในศาสนาอิสลาม ผลงานโดดเด่น ผลงานของครูชัช หะซาเล็ม ได้แก่ ๑) การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในอิสลามวิทยาลัยฯ ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ วิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โดยจัดทำหลักสูตรที่ใช้เฉพาะนักเรียนมุสลิม และหลักสูตรที่ใช้นักเรียนศาสนิกอื่น ๆ พร้อมทั้งยังได้ทำเรื่องยกฐานะหมวดอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ในอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๒) ร่วมร่างหลักสูตร “ครุศษสตร์อิสลาม” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตร ๕ ปี โดยมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว ๓ รุ่น และได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วย ๓) จัดทำหลักสูตรเร่งรัดในการอบรมนักศึกาผู้ใหญ่ เพื่อให้นำไปปฏิบัติต่อชีวิตประจำวัน ใช้เวลาในการอบรมเดือนละ ๒ ครั้ง อาทิตย์ที่ ๑ และอาทิตย์ที่ ๓ ของทุกเดือน ๔) มีการจัดตั้งกลุ่มชื่อ “กลุ่มเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ได้จัดทำหลักสูตรเร่งรัดในการสอนวิชาอิสลามศึกษาและภาอาหรับ ให้ได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติในขณะอยู่ในสถานที่กักกัน เช่น บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา บ้านกรุณาฯ และที่สำคัญเมื่อจบการหลักสูตรการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อนำไปลดโทษจากศาลฯได้ ๕) ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวคุตบะห์ (เทศนา) ที่มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น) โดยมีตารางของแต่ละเดือน

ที่อยู่

เลขที่ 1166/6 ถ.สุขุมวิท 71 ตำบลหัวหมาก อำเภอเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10240

<< ย้อนกลับ