รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอุทุมพร มุลพรม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอุทุมพร มุลพรม เป็นครูสอนพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ความเชื่อและประเพณี ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและปฏิบัติตาม โดยจัดทำสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้เป็นที่น่าสนใจ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาและสอบสนามหลวง-ธรรมศึกษา เป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ผลงานโดดเด่น ครูอุทุมพรเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษา และสอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก จากสำนักวัดราชโอรสาราม จัดตั้งโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ลดปัญหาศีลธรรม ความประพฤติและยาเสพติด เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงกตัญญูกตเวทีต่อองค์อุปถัมภ์โรงเรียน การถวายเทียนจำนำพรรษา การจัดบอร์ดให้ความรู้แก่ชุมชนและพัฒนาวัด ครูอุทุมพร มุลพรม เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักธรรมและการสอนพระพุทธศาสนา มีนวัตกรรมในการผลิตสื่อประกอบการสอนให้เป็นที่น่าสนใจ สนุก ตรงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ริเริ่มนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบธรรมสนามหลวงต่อเนื่องมากว่า ๒๐ ปี มีผู้สอบผ่านกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยน้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ที่อยู่

๑๑/๗๒ หมู่บ้านสัมมากร ถนนนครอินทร์ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11130

<< ย้อนกลับ