รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระธรรมพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี โดยเฉพาะเชี่ยวชาญด้านสิมอีสาน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่มีความสง่างามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบของสิมโบราณและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างลงตัว ภายนอกสิมมีลายแกะสลักเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ส่วนภายในเป็นภาพเขียนลายขิดหมี่อีสานจำนวน ๑๒๐ ลาย ที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลงานด้านวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ นานาชีวิต ทางรอดของชาวพุทธ มงคลธรรมนำชีวิต อดีตชาติเป็นชายหลังตายเกิดเป็นหญิง ฯลฯ ผลงานโดดเด่น พระธรรมดิลกริเริ่มสร้าง “สิมอีสาน” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์และพัฒนาจากรูปลักษณ์ของสิมอีสานรุ่นเก่าให้โอ่อ่าสง่างาม ที่วัดป่าแสงอรุณ ในปีพ.ศ.๒๕๓๗ โดยเป็นผู้ออกแบบแปลน แผนผังการก่อสร้างเอง มีสถาปัตยกรรมของสิมอีสานตอนบนเป็นหลัก แล้วผสมผสานกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของภาคกลาง เพื่อให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูงจากพื้นดินเดิม ๖๐ เมตร ใช้เสา ๕๒ ต้น มีหน้าต่าง ๑๔ ช่อง ประตู ๓ บาน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณสร้างเสร็จปีพ.ศ.๒๕๔๗ ค่าก่อสร้าง ๔๙ ล้านบาทถ้วน และได้สร้างหุ่นปูนปั้นแสดงวิถีอีสานตลอดจนประเพณีที่สำคัญชาวอีสาน เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของอีสาน รวมทั้งสร้างหอพระไม้และใบลานเป็นที่รวบรวมจัดเก็บ “พระพุทธรูปไม้” ผีมือของช่างฝีมือพื้นบ้านอีสาน และคัมภีร์ใบลานอีสานจำนวนมาก ได้นำความรู้ด้านปริยัติธรรมมาบูรณาการกับวิธีปฏิบัติกรรมฐาน แล้วนำมาฝึกนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแสงอรุณทุกวันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ ๕๐๐ คน

ที่อยู่

๔๔๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ