รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก) เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านคำสอนในพระพุทธศาสนา สามารถนำคำสอนมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านเข้าใจ มีความรู้กว้างขวางในเรื่องจารีตประเพณี วรรณกรรมท้องถิ่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงเครื่องใช้และอุปกรณ์การดำรงชีวิตในสมัยดั้งเดิม สะสมตำราที่ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ ให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาสุขภาพและการประกอบอาชีพแก่ชาวบ้าน และเป็นผู้มีความรู้ในขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ชัดเจน ผลงานโดดเด่น ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ รกฺขิตธมฺโม) ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าตอ และในปี ๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะตำบลชะมวง ในงานด้านการศึกษาและเผยแพร่ ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดป่าตอ และเป็นครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ท่านส่งเสริมให้มีการแปลบทสวดภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ฟังเกิดความเข้าใจในคำสอน มีการให้ความรู้ปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม ให้รู้บาปบุญคุณโทษ ไม่หลงในอบายและการใช้บารมีอย่างสม่ำเสมอ ในตอนเช้าของทุกวันท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนผ่านหอกระจายข่าว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถโน้มน้าวจิตใจสาธุชนให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาวัดและชุมชน ให้ทุกคนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การปลูกสวนป่าสมุนไพรข้างวัดโดยรวบรวมพรรณไม้สมุนไพรและพรรณไม้หายาก และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่สะสมอุปกรณ์ของใช้สำหรับการประกอบอาชีพในอดีต เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชาวบ้าน

ที่อยู่

วัดป่าตอ หมู่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93110

<< ย้อนกลับ