รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านคำสอนในพระพุทธศาสนา สามารถนำคำสอนมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านเข้าใจ มีความรู้กว้างขวางในเรื่องจารีตประเพณี วรรณกรรมท้องถิ่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงเครื่องใช้และอุปกรณ์การดำรงชีวิตในสมัยดั้งเดิม สะสมตำราที่ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ ให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาสุขภาพและการประกอบอาชีพแก่ชาวบ้าน และเป็นผู้มีความรู้ในขั้นตอนการประกอบอาชีพพิธีกรรมต่างๆ ได้ชัดเจน

ที่อยู่

วัดป่าตอ หมู่ 8 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93110

<< ย้อนกลับ