รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ล้านนา ภาษาคำเมือง และอักษรไทยถิ่นเหนือ จนได้รับการเชิญไปเป็นคณะทำงานการสร้างพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นเหนือ และเป็นที่ปรึกษาคณะโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยเหนือ ฉบับแม่ฟ้าหลวง และพจนานุกรม ฉบับราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นเมือง ได้คิดประดิษฐ์วิธีการสอนโน้ตและอักขระนิ้วมือ (โน้ตนิ้วมือ) ซึ่งใช้สอนในระดับนานาชาติ ผลงานโดดเด่น • แต่งตำราสอนอักษรพื้นเมืองและคิดวีสอนอักขระนิ้วมือและประดิษฐ์ Font Sakdi Tuaa Tham ระบบ Macintoch เพื่อเขียนอักษรธรรมในตำราเรียน • การสอนอักษรธรรมจากมทักษะภาษาไทยทฤษฎีใหม่อักษรสองหมู่ • ภาพอักขระและโน้ตนิ้วมือสู่งานตำรา • ปริวรรตอักษรสูตรธรรมใบลานเป็นตำรา

ที่อยู่

๓๖๓ ถ.ทิพย์ช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐

<< ย้อนกลับ