รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวัลลภ สหุนาฬุ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ของครูวัลลภ สหุนาฬุ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการแปล ปริวรรต ตลอดถึงการบรรยายภาษาตะวันออก (ภาษาเขมร) และการเขียนวรรณกรรมในลักษณะของการบูรณาการ ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมรเข้าไว้ด้วยกัน เช่น แสงทองส่องหล้า น้ำก้อวิปโยค เด็กหญิงยอดกตัญญู พระเมตตาต่อปวงสัตว์ จันทโครพ เป็นต้น ผลงานโดดเด่น สื่อการสอนภาษาเขมร

ที่อยู่

๑๗๘ ม.๙ บ้านโคกใหญ่ ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ