รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญนาค พินิจพล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญนาค พินิจพล มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาและวรรณกรรม ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ด้วยภาษาถิ่นอีสานที่งดงามสละสลวย โดยเฉพาะร้อยกรองประเภทกลอนลำมีทั้งกลอนประเภทลำสั้นและลำยาว สามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเขียนเป็นกลอนลำได้อย่างไพเราะและคงมีเนื้อหาคำสอนไว้ทุกประการ นอกจากนี้ยังร้อยกรองประเภทกลอนสรภัญญ์ทำนองอีสานได้อย่างลึกซึ้งไพเราะเช่น กลอนสังขารไม่เที่ยง เป็นต้น ผลงานโดดเด่น ครูบุญนาค พินิจพล มีการประพันธ์หลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งส่วนมากภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาไทยอีสาน เช่น กลอนลําทางยาว กลอนลําทางสั้น ลําผญา คํากลอนอีสาน ร้อยแก้ว เป็นต้น ซึ่งมีความสละสลวย ไพเราะ แฝงไว้ด้วยเนื้อหาที่เป็นแนวทางในการดําเนิน ชีวิต เกร็ดความรู้ คติสอนใจ บาปบุญคุณโทษ และหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่จะทําให้ การดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นเป็นไปอย่างมีความสงบสุข

ที่อยู่

๑๑๑ หมู่ ๙ บ้านเหล่ากลาง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ ๔๕๒๓๐

<< ย้อนกลับ