รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุวิทย์ รัตนปัญญา

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุวิทย์ รัตนปัญญา เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างดี องค์ความรู้ที่สำคัญได้แก่ ๑. ประเภทนิราศ ๒. ประเภทลำนำ ๓. ประเภทแนวเพลงพัฒนา ๔. ประเภทคำสอย ๕. ประเภทกลอนหมอลำ ( ประยุกต์ ) ๖. ประเภทกลอนผญา ( ประยุกต์) ผลงานโดดเด่น สอนคนให้เป็นคนโดยยึดตาม ข้อ ๓ เป็นหลักคือ สอนภายใต้คำถามที่ว่า เรียนภาษาไทยอย่างไรให้เก่งภายใน ๑๕ วัน เน้นทักษะพูด อ่าน เขียน เขียนเพลง กลอนหมอลำกลอน บทอาลัยผู้วายชนม์(แหล่หน้าไฟ) กลอนเทศน์ กลอนลำเรื่องต่อกลอนเช่นพระมหาชนก กลอนลำเพลินเช่นเทวดากับคนตัดฟืน บทสรภัญญ์

ที่อยู่

๒๔๘/๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์แก้ว ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ ๓๙๑๗๐

<< ย้อนกลับ