รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถวิล กำเหนิดผล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูถวิล กำเหนิดผลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประพันธ์กลอนหนังตะลุง ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัว การประพันธ์เรื่องหนังตะลุงจะมีความกระชับและเร่งเร้าไปตามช่วงเวลา เนื้อหาของเรื่องหนังตะลุงจะเป็นสื่อชักนำประชาชนให้เข้าใจและซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนในศาสนา ชี้แนะให้ประชาชนได้เข้าใจและยึดมั่นในสามัคคีธรรม และใช้ตัวละครในการแสดงเป็นสื่อชี้แนะให้ประชาชนรัก มีความไว้วางใจกันและกัน อยู่ร่วมกันโดยสันติ ผลงานโดดเด่น การประพันธ์เรื่องหนังตะลุง การเขียนกลอนหนังตะลุง

ที่อยู่

๒๓๖ หมู่ ๒ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๐๐

<< ย้อนกลับ