รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสาทร ดิษฐสุวรรณ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

ครูสาทร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและวรรณกรรม การเขียนบทความ บทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และเป็นผู้คิด ประดิษฐ์ฉันทลักษณ์ใหม่ ในการเขียนบทกวีคือ "คูขุดกานทฉันท์ ๒๓" ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงวรรณกรรม

ที่อยู่

116/4 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90280

<< ย้อนกลับ