รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางปราณี สวัสดิ์แดง

ด้านโภชนาการ

โภชนาการ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูปราณี สวัสดิ์แดง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูปข้าวเป็นข้าวตัง ข้าวเม่า ข้าวผอง จากข้าวหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง หน้าผักผลไม้ หน้าหมูหยอง หน้าธัญพืช ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปจากสำนักส่งเสริมการเกษตร พัฒนายุทธศาสตร์การผลิต การตลาด จัดระบบบัญชีและการบริหารธุรกิจ ปัจจุปันครูปราณี สวัสดิ์แดง ได้เสียชีวิต เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ผลงานโดดเด่น การแปรรูปข้าวเป็นข้าวตัง ข้าวเม่า ข้าวผอง จากข้าวหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง หน้าผักผลไม้ หน้าหมูหยอง หน้าธัญพืช ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปจากสำนักส่งเสริมการเกษตร พัฒนายุทธศาสตร์การผลิต การตลาด จัดระบบบัญชีและการบริหารธุรกิจ ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอพุทธมณฑล เป็นแหล่งที่มีผลผลิตเด่น

ที่อยู่

๕๘/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลากลาง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐

<< ย้อนกลับ