รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเพ็ญศรี รัตนพันธุ์

ด้านโภชนาการ

โภชนาการ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเพ็ญศรีเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการประกอบอาหาร การทำแกงขมิ้น ซึ่งเป็นสูตรโบราณของต้นตระกูล ให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร ความรู้ในการปลูกสมุนไพร และความรู้ในเรื่องการตลาด ให้ความรู้เกี่ยวกับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พัฒนารสชาติให้และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผลงานโดดเด่น การทำแกงขมิ้น ซึ่งเป็นสูตรโบราณของต้นตระกูล พัฒนารสชาติให้และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาในระบบ : เป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารพื้นบ้าน “แกงขมิ้น” แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ : ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว การศึกษาตามอัธยาศัย : ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ณ ที่ทำการกลุ่มอาหารพื้นบ้านตำบลหนองหงส์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจเมื่อนำสินค้าไปแสดงในงานต่าง ๆ

ที่อยู่

๑๐ หมู่ที่ ๖ ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐

<< ย้อนกลับ