รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางฉวีวรรณ พันธุ

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ

ผลงาน

ครูฉวีวรรณ ได้รับการยกย่องให้เป็นแม่แบบของการแสดงหมอลำที่เป็นแบบแผนเดิมอย่างเคร่งครัด เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแสดงดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มเติมด้วยการประดิษฐ์ทำนองลำขึ้นมาใหม่หลายทำนอง อาทิ ทำนองลำเรื่องต่อกลอนที่ประชาชนเรียกว่า "ทำนองฉวีวรรณ" ประดิษฐ์ท่ารำและบทร้องชุดแม่อีสาน ๔๘ ท่า

ที่อยู่

23/9 ถ.มีโชคชัย บ้านพักข้าราชการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45000

<< ย้อนกลับ