รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบุตรธิกรณ์ จุลพล

ด้านศิลปกรรม

ศิลปกรรม

ผลงาน

ครูบุตรธิกรณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานดอกไม้สด งานใบตอง ที่ยึดรูปแบบโบราณเป็นพื้นฐาน เช่น การทำกระทางลอย การร้อยมาลัย การทำบายศรี และบุหงารีแระ เพิ่มความทันสมัยในชิ้นงานด้วยสีสันและลวดลาย และมีการบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายของ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ที่อยู่

เลขที่ 8 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95000

<< ย้อนกลับ