รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิบูลย์ มาเรือน

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิบูลย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญการแกะสลักไม้ เป็นรูปคน สัตว์ การแกะสลักหน้าบันโบสถ์ตามวัดต่างๆ โดยคิดสร้างสรรค์งานให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น • แกะสลักภาพกินรีในป่าหิมพานต์โดยนำลายพื้นเมืองมาประยุกต์ • งานตกแต่งภาพฝาผนังเพดานและหน้าบันโบสถ์ • แกะสลักภาพศิลปะนางในวรรณคดี • แกะสลักภาพช้าง ภาพวิถีชีวิตชนบทเน้นลวดลายประยุกต์แบบศิลปะไทยล้านนา ผลงานโดดเด่น ครูวิบูลย์ มาเรือน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการแกะสลักไม้ สร้างสรรค์และพัฒนาการแกะสลักไม้ โดยเฉพาะการแกะสลักรูปกินรีที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักผลงานหน้าบันโบถส์วิหารต่าง ๆ ผลงานแกะสลักไม้ด้านพุทธศิลป์มีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ เน้นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะของล้านนาให้สืบทอดต่อไป

ที่อยู่

146 ม.12 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50120

<< ย้อนกลับ