รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิบูลย์ มาเรือน

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ครูวิบูลย์ มาเรือน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการแกะสลักไม้ สร้างสรรค์และพัฒนาการแกะสลักไม้ โดยเฉพาะการแกะสลักรูปกินรีที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักผลงานหน้าบันโบถส์วิหารต่าง ๆ ผลงานแกะสลักไม้ด้านพุทธศิลป์มีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ เช่น แกะสลักภาพกินรีในป่าหิมพานต์โดยนำลายพื้นเมืองมาประยุกต์ , งานตกแต่งภาพฝาผนังเพดานและหน้าบันโบสถ์ , แกะสลักภาพศิลปะนางในวรรณคดี , แกะสลักภาพช้าง ภาพวิถีชีวิตชนบทเน้นลวดลายประยุกต์แบบศิลปะไทยล้านนา เน้นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะของล้านนาให้สืบทอดต่อไป

ที่อยู่

146 ม.12 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50120

<< ย้อนกลับ