รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไชยวัฒน์ จำรูญ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมจากพืชท้องถิ่นที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์กลีบมะกอกเลื่อม ซึ่งเป็นวัสดุที่ไร้ค่าในชุมชน ในเขตอำเภอไทยเจริญมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งได้อย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านความงามทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายชนิด เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเตย โรงเรียนคำเตยวิทยา กลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านคำเตย ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมจากพืชท้องถิ่น กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่าโมง ได้นำเมล็ดมะค่าโมงที่มีเป็นจำนวนมากในโรงเรียนบ้านคำเตยและใกล้เคียง มาออกแบบประดิษฐ์คิดค้นคว้าทดลองพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ เช่น มดในอิริยาบถต่างๆ แมงมุม แมงป่อง ปูนา และแมลงต่างๆ เผยแพร่ให้กับกลุ่มหัตถกรรมจากพืชท้องถิ่นดำเนินการผลิต เพื่อจำหน่ายเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลงานโดดเด่น ครูไชยวัฒน์ จำรูญ เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าริเริ่มฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการนำพืชท้องถิ่นชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่ไร้ค่าและมีเป็นจำนวนมากในชุมชนท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง ของที่ระลึก ได้อย่างงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีคุณค่าทางศิลปะ และได้ถ่ายทอดอย่างครบวงจรให้แก่นักเรียน กลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนใน ๔ อำเภอของจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ การที่ครูไชยวัฒน์ จำรูญ ได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(หัตถกรรมจากพืชท้องถิ่น) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม

ที่อยู่

เลขที่ 222 ม.13 ตำบล*คำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 35120

<< ย้อนกลับ