รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางจินต์ เทพกำเหนิด

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

ครูจินต์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจักสาน การฟอกและการย้อมสีหญ้าแฝกและกระจูด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทัน สมัยจนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเผยแพร่ความรู้ให้กับเครือข่ายที่มาเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายอยู่เสมอ

ที่อยู่

42 หมู่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ 96110

<< ย้อนกลับ