รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางจินต์ เทพกำเหนิด

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจินต์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจักสาน การฟอกและย้อมสีหญ้าแฝกและกระจูด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยจนได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเผยแพร่ความรู้ให้กับเครือข่ายที่มาเรียน และและเปลี่ยนความคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายอยู่เสมอ ผลงานโดดเด่น ครูจินต์ เทพกำเหนิด เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจักสานหญ้าแฝก นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาการจักสานโดยใช้ใบหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ สร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม

ที่อยู่

42 หมู่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ 96110

<< ย้อนกลับ