รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางวิไลวรรณ ธานี

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิไลวรรณ ธานี เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานในด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน โดยได้เริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุนของหมู่บ้าน และมีการรวมตัวเงินของกองทุนเพียงไม่กี่กองทุน ให้ความรู้ สร้างอาชีพทางธุรกิจชุมชนให้แก่สมาชิก จนถึงปัจจุบันธนาคารชุมชนบุกลางมีเงินทุนจำนวน ๓๐ กว่าล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นธนาคารของชุมชนอย่างแท้จริง ผลงานโดดเด่น จัดตั้งศูนย์รวมจิตใจของชุมชนขึ้น คือ สถาบันการเงินของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นธนาคารของชุมชน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยได้มีการรวมกองทุนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น กองทุนเงินล้าน เงิน SML เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เงิน SIF เงิน CEO และเงินกู้ยืมจากธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น วางระบบการบริหารโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมีกรรมการกลาง มีการกำหนดและจัดทำระเบียบข้อบังคับ มีแผนงานรองรับในการดำเนินงานและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพิ่มปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพเฉพาะในครัวเรือน เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองให้เป็นหลักได้ เช่น การเลี้ยงปลาในครัวเรือน การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู การปลูกผักสวนครัว ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี และได้มีการสร้างจิตสำนึกในตัวบุคคลในเรื่อง การรู้จักตนเอง การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ที่อยู่

๓๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ ๓๔๒๖๐

<< ย้อนกลับ